هادی مرادی، فوق ليسانس رشته مديريت بازاريابی از دانشگاه تهران و ليسانس مديريت بازرگانی از دانشگاه علامه طباطبايي، از همان سال های ابتدايی مقطع كارشناسی به كار در زمینه بازاريابي مشغول شده. ابتدا به توصيه استادش دكتر محمود محمديان، فروش بيمه را آغاز كرد و سپس به كار در بخش CRM مشغول شد. پس از كار در اين زمينه، تحقيقات بازار را بعنوان فيلد جذاب ِ بعدي انتخاب نمود تا شاخه ديگري از بازاريابي را تجربه كرده باشد. با آغاز دوره كارشناسي ارشد، و پس از كسب تجربه در زمينه هاي عمومي دانش بازاريابي تصميم بر پا گذاشتن به عرصه بازاريايي ديجيتال بطور جدي گرفت. در چند شركت بعنوان كارشناس، و سپس مشاور و مدير بازاريابي فعاليت كرده است و در حال حاضر مدير بازاريابي مستر بليط، سامانه آنلاين فروش بليط سفر است.
هادی معتقد است بازاريابي ديجيتال قبل از آنكه متمركز بر ابزارها باشد، نيازمند داشتن ديدگاه ماركتينگی است. دانش بازاريابی از هرچيز ديگری براي موفقيت يك بازارياب ديجيتال حياتی تر است.